Sunday Funday in Yellowstone – Een fijne zondag in Yellowstone

Yes, I know I have neglected you, my dearest readers, and have kept you on tenterhooks. But finally, here we are! This post is picture-heavy, as you'd expect from a wonderful day in Yellowstone. It was very hard to wittle down to this final selection. Wherever you point your camera you're bound to capture something breathtaking.  Browsing through the pictures makes me want to pack my bags and go back straight away. Then I check the weather forecast and remind myself that it is not a good place to be in the winter... Grab a cup of tea or coffee, sit back and be prepared to be amazed. As always, click on the pictures for access to the flickr site with more and larger pics!

Ja, ik weet het, ik heb jullie, mijn dierbare lezers, verwaarloosd en jullie nodeloos op het puntje van je stoel doen zitten wachten. Maar hier zijn we dan! Veel foto's in dit bericht, maar dat kan niet anders met een geweldig mooie dag in Yellowstone. Het was niet makkelijk om tot deze selectie te komen. Waar je met je fototoestel ook maar even mikt, heb je prijs. Grasduinend door de foto's overkomt me telkens weer de enorme goesting om mijn rugzag te nemen en onmiddellijk weer daarheen te gaan. Dan kijk ik even naar het weerbericht en herinner mezelf eraan dat het er in de winter niet zo fijn is... Neem er een kopje koffie of thee bij, zet je ergens rustig en laat je verbazen. Zoals altijd, klik op de foto's voor de flickr webstek met nog meer en grotere foto's.

You could spend an eternity (and three days) exploring all the nooks and crannies of this wonderful park. But if, like me, you are pressed for time and want to maximise your "bang for your buck", I suggest focusing on one theme. Possibilities are still endless: a good hike in the deep woods (don't forget the bear spray!), wildlife, mountains, or geothermal features are some of the options. I went for the last one.

Je kan een eeuwigheid en drie dagen slijten in Yellowstone eer je alle hoekjes en kantjes van het park gezien hebt. Maar als je, zoals ik, tegen de klok moet werken, en je waar voor je geld wil, kan je best een thema voor de dag kiezen. Er zijn dan nog talloze mogelijkheden: een goede trektocht diep in de wouden (vergeet de bere-spray niet!), groot wild, bergen, of geothermische punten. Ik koos voor dat laatste.

First up: West Thumb Geyser Basin | Eerste stop: West-Thumb Geiser Bekken.
P1010437

Yellowstone Lake, in the southeast quadrant of the park, looks like a bit like a hand, and it has two arms and a thumb (you'd think they'd opt for two fingers and a thumb but that was too logical!). The West Thumb Geyser Basin steams happily away at the edge of the lake's Thumb. Some of the springs are so hot, early visitors would boil freshly caught fish in them. Others are so acidic the fish would be dissolving before it was done. You should NEVER get off the walkways. Not only are the crusts over the thermal spots very fragile and you can damage them, chances are that if you fall through, you'll injure or kill yourself. There are plenty of signs explaining all this, and still I saw some idiots ignoring all that, all for a "nice picture". Tsk tsk tsk...

Het Yellowstone Meer, in het zuidwestelijk deel van het park, ziet er een beetje uit als een hand, met twee "armen" en een duim. (Je zou verwachten dat het twee vingers en een duim is maar dat was blijkbaar veel te logisch!). Het West-Duim Geiser Bekken ligt rustig te stomen aan de oever van de Duim. Een aantal van de bronnen zijn er zo warm dat de eerste bezoekers hun vers gevangen vis erin kookten. Andere zijn dan weer zo zuur dat de vis zou beginnen oplossen voor hij gaar was. Je mag NOOIT van de wandelpaadjes afwijken. Niet alleen kan je de fragiele korst die over sommige warmtepunten ligt, beschadigen, maar vooral kan je zware verwondingen oplopen of om het leven komen als je er door valt. Er zijn heel wat waarschuwingsbordjes die dit allemaal goed uitleggen, en toch zag ik nog twee kwibussen die dat allemaal aan hun laars lapten, voor een "mooiere foto". Tut tut.

P1010444

P1010457
(Otters sometimes come bathing here in the winter! | Otters komen hier soms 's winters baden!

P1010463
P1010467
Beautiful colours courtesy of extremophile bacteria! | Mooie kleuren met dank aan bacteriën die graag gevaarlijk leven!

Next stop: Upper Geyser Basin. But not before hopping a couple of times across the Continental Divide! (Yes, that is how cold it was that morning!) | Volgende stop: Boven-geiser-bekken. Maar eerst een paar keer over de continentale waterscheidingslijn springen. (Ja, het was echt koud die ochtend!)
IMG_2237

If there in one geyser you may have heard of by name, it probably is Old Faithful. True to its name, it goes off about every hour and a half, and never disappoints. There is some variation, but you can check at the Old Faithfull Inn for "exact" times (±10 min.). I was lucky enough to see the thing go off twice while I was at the Upper Geyser Basin. I'd seen it many times on TV, but seeing the real thing was just magic. Still get goose pimples when I think back. There are many other geysers here. Even if I show you videos, I can't get you to feel the heat and smell the sulphur-flavoured steam that hangs around them.

Als er één geiser is die je bij naam kent, is het waarschijnlijk wel Old Faithful ("Ouwe Getrouwe"). De naam klopt, hij spuit zowat om het anderhalf uur, en stelt nooit teleur. Er zit wat variatie op, maar je kan de "exacte" tijd (± 10min.) nagaan bij de Old Faithfull Inn. Ik zag hem zelfs twee keer spuiten terwijl ik in het Bovengeiserbekken was. Ik had het al vaak gezien op TV, maar om dit in het echt te zien, dat was iets heel anders. Ik krijg nog kippevel als ik er maar aan terugdenk. Er zijn ook vele andere geisers hier. Zelfs als ik video-beelden zou tonen kan ik je niet de warmte laten voelen, of de zwavel-geur in de stoom die er rond hangt.

Everybody's waiting... | Iedereen zit te wachten...
P1010477

Thar (s)he blows! (and the crowd goes "ooooh!") | Daar gaat ze hij (en de menigte roept "ooooh!")
P1010493
P1010492

Barely anything can grow in the acid soil near the geysers and hotsprings. |Bijna niets kan groeien in de zure grond bij de geisers en warmwaterbronnen.
P1010506
P1010515

Zoom in a bit...|Kijk eens dichterbij...
P1010517
Yep, bison hoof prints! They enjoy the heat as much as we in a thermal spa! And of course they don't have to stick to the walkways. | Ja, sporen van buffels! Ze houden net zo veel als wij van een dagje bij de thermische bronnen! En uiteraard mogen zij wel naast de paadjes lopen.

Bacterial mats |Bacteriematjes
P1010520

P1010525

P1010555

Some geysers build entire "castles". As the water churns, it sounds like a washing machine is out of control in there. |Sommige geisers bouwen hele "kastelen". Het water borrelt rond en klinkt als een ouderwetse wasmachine die uit de bol gaat.
P1010562

On to the Biscuit Basin! The name stuck but the feature blew up (literally) with a massive eruption from the Sapphire geyser, following an earthquake in 1959. Yellowstone is in fact a massive "super volcano", with much of the central part of the park forming the caldera- the crater. Technically it is an active volcano, but it only goes off once every 600,000 years or so. Apparently it's overdue. Oh dear.

Op naar het Koekjes Bekken! De naam is gebleven, maar de koekjesvormige afzettingen aan de rand van de Safiergeiser zijn in rook opgegaan- letterlijk, na een uitbarsting van de geiser die volgde op een aarbeving in 1959. Yellowstone is eigenlijk één grote "supervulkaan", met het centrale deel van het park als de krater. Technisch gezien is de vulkaan actief, maar uitbarstingen zijn er maar eens om de 600.000 jaar of daaromtrent. Naar het schijnt loopt de vulkaan achter op schema. Ojee.

Biscuits in the slow oven- might take a few more decades. |Koekjes in een trage oven- over een paar decennia zijn ze misschien gereed.
P1010581

Can you see why it's called Saphire Pool? |Enig idee waarom dit Safier-vijver is?
P1010586
P1010588

Different extremophile bacteria like different temperatures, hence the sudden changes in colour.| Verschillende bacteriën die van de extreme warmte houden, willen verschillende temperaturen, vandaar de abrupte overgangen in kleur.
P1010591

Sounds like a washing machine, smells like the devil's kitchen! |Klinkt als een wasmachine, stinkt als des duivels!
P1010602

Next up was Midway Geyser Basin, with the Grand Prismatic Spring. As you can tell from the pictures below it's big, and hot, and there is a lot of steam so it smelled like rotten eggs all over the place and you had to wait for the wind to blow the steam away to see anything.

Volgende stop: Halfweg Geiser Bekken, met de Grote Prisma Bron. Zoals je op de foto's hieronder kan zien is het groot, heet en met heel veel stoom dus je bent omringd door de geur van rotte eieren en je moet wachten tot de wind de stoom even wegblaast om iets te zien.

P1010608
P1010614

Exelsior, once the biggest geyser in the world but underground changes have put a stop to its massive eruptions.|Excelsior, ooit de grootste geiser ter wereld maar door ondergrondse veranderingen spuit hij niet meer.
P1010622

Grand Prismatic Pool | Grote Prisma vijver
P1010643

Final geothermal stop for the day was the Artists' Paintpots, a group of smaller but no less smelly or colourful hotsprings bubbling away. Some were muddy and looked like concrete or plaster was being prepared, hence the name. Some of these springs "wander" around over the course of a few years, and even during the course of a single summer they change, becoming drier as the spring meltwater evaporates.
Laatste geothermische stop voor de dag waren de Verfpotten van de Artiesten, een groep kleinere en kleurrijke warmtebronnen, maar ze brosselen en stinken net zo goed als de grote! Sommige hebben een meer modderige aanblik en het lijkt alsof er beton of plaaster wordt klaargemaakt, vandaar de naam. Sommige van deze bronnen "wandelen" ook rond over de loop der jaren, en zelfs gedurende één zomer veranderen ze. Naarmate het smeltwater uit de bergen verdampt, worden ze droger.

P1010702

P1010686

P1010693

On the way back to the camping site, I passed the Canyon of the Yellowstone River, and it would have been rude not to pay a visit. This canyon is the result of natural erosion from the river, not a massive volcanic eruption. It's about 20 miles long, up to 4,000 feet wide and reaches a depth of 1,200 feet in some places. The lower falls, which I saw, drop down 308 feet...

Op de terugweg naar de kamping kwam ik langs het Ravijn van de Yellowstone Rivier, en het zou onbeleefd zijn van me om niet even een kijkje te nemen. Dit ravijn is het resultaat van de erosie van de rivier- geen spectaculaire vulkaanuitbarsting. Het ravijn is meer dan 30km lang, 1200m breed, en tot 365m diep. De lagergelegen waterval die ik zag, is net geen 94m...

P1010714

P1010723

P1010727

P1010732

P1010735

P1010737

More to come for the final few hours I had on the Monday morning in Paradise Yellowstone.
Er volgt nog meer, van de laatste uren op maandagochtend in het Paradijs Yellowstone.

One thought on “Sunday Funday in Yellowstone – Een fijne zondag in Yellowstone

  1. Pingback: Just ten moments- Een tiental momenten | Polifinario

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *